ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru  Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unei interventii chirurgicale la ochi

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit astazi, 19.07.2011, in sedinta ordinara

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 2,3, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei către Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unei interventii chirurgicale la ochi.

Art. 2  Suma alocată va fi suportată  din bugetul local. 

Art. 3 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul municipiului, prin serviciul buget contabilitate şi serviciul de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  

PRESEDINTE DE SEDINTA

       EMIL APOSTOAIE

      

                 Contrasemneaza,

     Secretarul municipiului

Rodica Albei

Vatra Dornei

19.07.2011

NR. 86