ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea cofinantarii proiectului cultural initiat de catre Editura Dacia XXI Cluj Napoca “Scriitori la ei acasa”, in vederea editarii unei publicatii a scriitoarei Cornelia Maria Savu

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  judetul Suceava, intrunit astazi, 19.07.2011, in sedinta ordinara

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 1,4, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă cofinantarea proiectului cultural initiat de catre Editura Dacia XXI Cluj Napoca “Scriitori la ei acasa”,  cu suma de 1000 de lei,  in vederea editarii unei publicatii a scriitoarei Cornelia Maria Savu.

         Art. 2  Suma alocată conform art.1, va fi suportată din  bugetul local.

         Art.3 Municipiul Vatra Dornei, va primi un numar de 30 de exemplare din aceasta publicatie.

       Art. 4 Primarul, prin  Directia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

         EMIL APOSTOAIE

      

                 Contrasemneaza,

     Secretarul municipiului

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

19.07.2011

NR. 87