ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea acordării dreptului de uz asupra terenurilor proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei şi a dreptului de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru executarea lucrărilor de construire a reţelelor tehnico – edilitare şi pe durata funcţionării acestora

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit astazi, 19.07.2011, in sedinta ordinara

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii energiei electrice nr. 13/2007, ale Legii nr. 51/2006 privind servicii comunitare de utilităţi publice, cu respectarea reglementărilor conţinute în Planul Urbanistic General al Municipiului Vatra Dornei cu Regulamentul Local de Urbanism aferent;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit. „c”, alin. 5 lit. „c” si art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1-(1)Se aprobă acordarea, pe durata lucrărilor de realizare şi retehnologizare, respectiv de funcţionare a reţelelor de utilităţi edilitare (electrice,  termice, telefonie, apa – canal):

a) - dreptul de uz asupra terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, pe durata necesară executării lucrărilor de construire şi pe toata durata funcţionării reţelelor tehnico – edilitare;

b) - dreptul de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană care cuprinde dreptul de acces şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a reţelelor tehnico – edilitare sau cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii;

c) - exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenurilor proprietatea municipiului afectate de reţelele tehnico – edilitare se realizarea cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestora;

(2)La finalizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) terenul se readuce la starea iniţială.

Art.2- Primarul municipiului, prin   Serviciul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

         EMIL APOSTOAIE

      

                 Contrasemneaza,

     Secretarul municipiului

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

19.07.2011

Nr.90