ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 500 lei pentru  Timu George

în vederea editării  cărţii, „Cu Blocnotesul printre Bucovineni”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit astazi, 19.07.2011, in sedinta ordinara

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  4, precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 500 lei pentru Timu George,  în vederea editării  cartii „Cu Blocnotesul printre Bucovineni”.

         Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

         Art. 3    Primarul municipiului, prinDirectia  buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         EMIL APOSTOAIE

 

      

                 Contrasemneaza,

     Secretarul municipiului

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

19.07.2011

Nr.91