ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea HCL nr. 131/2008 privind aprobarea 

Proiectului  » Complex de agrement Lunca Dornelor »  şi a cheltuielilor legate de proiect

 

             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă extraordinară în data de 23 august 2011

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. II.1.1 din Ghidul Solicitantului Programului Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice, precum şi art.  44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.e precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1.  Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2008, se modifică şi va avea următorul conţinut:

,,Art. 3. (1) Se aprobă suportarea cheltuielilor legate de proiect, astfel:

-          Contribuţie la cheltuieli eligibile – 13.552.136,04 lei

-          Contribuţie la cheltuieli neeligibile –3.633.784,88 lei.

Şi orice cheltuieli conexe aferente proiectului şi care cad în sarcina solicitantului”

Art.2. Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2011 se  abrogă.

            Art.3. Primarul municipiului, prin Direcţia tehnică-Serviciul DSIE şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

EMIL APOSTOAIE

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

23 august 2011

NR.92