ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2011

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 23 august 2011

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:       

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011, conform influenţelor prevăzute în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 a unităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii, conform influenţelor prevăzute în anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se modifică Lista de investiţii pentru anul 2011 , conform anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 4  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

EMIL APOSTOAIE

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

23 august 2011

NR.93