ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, datorat bugetului local al municipiului Vatra Dornei, de către proprietarii  apartamentelor, persoane fizice,   din blocurile de locuinte si ai imobilelor,  care  au executat lucrări de reabilitare termică

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, īntrunit īn şedinţă extraordinară īn data de 23 august 2011

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art.286, alin.1 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal şi ale Hotărārii  Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal,Legea nr.158/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

Īn temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) şi lit.c) şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1)Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Vatra Dornei, de către proprietarii  apartamentelor, persoane fizice, din blocurile de locuinte si ai imobilelor,  care  au executat lucrări de reabilitare termică a  blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate in perioada 1950 - 1990, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare.

(2) Scutirea, se acordă doar pentru reabilitările termice a blocurilor de locuinţe care nu sunt realizate din fonduri publice īn baza unor programe reglementate prin acte normative.

(3) Scutirea la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii apartamentelor din imobilele reabilitate termic, va fi pe o perioadă de 7 ani.

(4) Īn cazul īnstrăinării apartamentelor, după finalizarea lucrărilor de reabilitare termică, noii dobānditori nu vor beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri.

(5) Beneficiază de această facilitate fiscală, contribuabilii, proprietari, persoane fizice, care la data depunerii cererii de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri, nu au obligaţii de plată restante la bugetul local, inclusiv amenzi.

Art.2. Lucrările de reabilitare termică constau īn lucrări de:

      - izolare termică a pereţilor exteriori;

      - īnlocuire a ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tāmplăria aferentă accesului īn blocul de locuinţe, cu tāmplărie performantă energetic;

    - inchiderea balcoanelor/logiilor cu tāmplărie performantă energetic;

     - termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel īn cazul existenţei şarpantei;

    - izolarea termică a planşeului peste subsol, īn cazul īn care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;

     -  lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

     -  lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Art.3. Pentru aprobarea scutirii de la plata impozitului conform art.1, lucrările de reabilitare termică vor fi executate īn baza autorizaţiei de construire şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza autorizării.

Art.4. Pentru scutirea la plata impozitului pentru o perioadă de 7 ani, persoanele care beneficiază de această scutire conform art.1 vor depune obligatoriu pentru clădirea reabilitată, certificatul energetic de clasă B.

Art.5. Scutirea la plata impozitului pe clădiri se va acorda incepand  cu anul următor finalizării lucrărilor de reabilitare termică, respectiv al eliberării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Art.6 Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se va face conform procedurii, anexa la prezenta hotarare. Valoarea scutirii impozitului, nu va depasi valoarea investitiei.

Art. 7 Pimarul municipiului, prin Serviciul venituri  si serviciul de urbanism vor duce la indeplinire pevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         EMIL APOSTOAIE

 

      

                 Contrasemnează,

     p.Secretarul municipiului

Rodica Albei

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

23august 2011

Nr.95