ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării  Festivalului Naţional al Sporturilor  Extreme „Dorna X-Fest”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 23 august 2011

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Festivalului Sporturilor Extreme, „Dorna X-Fest” care se va desfăşura în perioada 2-4 septembrie, la Vatra Dornei cu suma de 3500 lei.

          Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia buget-contabilitate şi Serviciul de Promovare a Turismului şi Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         EMIL APOSTOAIE

      

                 Contrasemneaza,

     p.Secretarul municipiului

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

23 august 2011

Nr.96