ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Reabilitare instalaţii termice şi instalaţii sanitare  la spitalul municipal Vatra Dornei ”

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data 19 septembrie 2011

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile HCL nr. 59/2010 şi Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul Reabilitare instalaţii termice şi instalaţii sanitare  la spitalul municipal Vatra Dornei”, întocmit de SC Proteus SRL, nr. 348/2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului, prin  Spitalul municipal, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PRESEDINTE DE SEDINTA,

         EMIL APOSTOAIE

    

            

 

              Contrasemneaza,

     p.Secretarul municipiului,

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

19 septembrie 2011

Nr.98