ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului

 bugetului propriu pe anul 2011

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă de indata în data de 6 ianuarie 2011

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

              În conformitate cu prevederile art 58  din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale capitolului 3, alin. 4.16.3., lit. ,,b” alin. b. din Ordinul MFP nr. 2985/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală - Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului propriu pe anul 2011,  la sectiunea functionare în sumă de 239.729,50 lei.

          Art.2   Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului propriu pe anul 2011,  la sectiunea dezvoltare în sumă de 261.439,51 lei.

         Art.3 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

                                              PRESEDINTE DE SEDINTA

         VASILE CHIRUTA

 

 

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

06.01.2012

Nr.1