ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea alocării sumei de 3500 lei în vederea susţinerii financiare a proiectului Comenius “Migrations :Integration par l’education”a Liceului teoretic Ion Luca  din Vatra Dornei

 

         Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta extraordinara in data de 09 februarie 2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 1,5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 3500 lei, în vederea susţinerii financiare  a proiectului Comenius “Migrations :Integration par l’education”, a Liceului teoretic Ion Luca  din Vatra Dornei.

           Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin   Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

         ALBEI MIHAI

     

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

09.02.2012

Nr.10