ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local  de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2012 si a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta de indata in data de  14 septembrie  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:       

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii,  conform influenţelor prevăzute în anexele 1, 2 si 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

14.09.2012

Nr.100