R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Rusu Filaret Mircea

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

         Având în vedere 

         -Referatul  constatator semnat de  Primarul si Secretarul municipiului Vatra Dornei;

         -Demisia din calitatea de consilier local a domnului Rusu Filaret Mircea;

         -dispoziţiile  art.9 alin.(2) lit.a, art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

             În temeiul art. 45 alin (1) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

         Art.1. Se ia act de  încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Rusu Filaret Mircea, înscris pe lista electorală a PartiduluiDemocrat Liberal, la alegerile din 10 iunie 2012.

          Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deţinut de domnul Rusu Filaret Mircea.

          Art.3. Primarul şi secretarul municipiului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.101