R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier local  a  domnului Forfota Danut Marcel

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

              Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul secretarului municipiului, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, HCL nr. 101/28.09./2012, prin care Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei constată încetarea de drept a mandatului de consilier local PDL a domnului  Rusu Filaret Mircea precum şi   adresa organizaţiei judeţene a PDL;                     

                Conform procesului verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al Municipului Vatra Dornei;

                În conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67 / 2004- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

               În temeiul art.45 alin. (1) si a art. 115 alin (1) lit b)  din Legea  nr.215/2001-republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

           Art.1 Se valideaza mandatul de consilier local  a domnului Forfota Danut Marcel,  membru  a Partidului Democrat Liberal- Filiala  Vatra Dornei.

            Art.2- De la data validarii mandatului de consilier local, domnul Forfota Danut Marcel face parte din comisia  de specialitate nr. II pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţia mediului precum şi din  comisia de specialitate nr. I pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ şi agricultură-silvicultură.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.102