ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local municipiului Vatra Dornei;

- prevederile O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,privind circulaţia pe drumurile publice;

- prevederile O.G. nr. 2/2001,privind regimul juridic al contravenţiilor; aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificări şi completări ulterioare;

- prevederile Legii nr. 571/2003, ,privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile H.G.R. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, ,privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 92/2003, republicată, ,privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile H.G.R.l050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile art. 10 alin.( 1) lit. a şi art. 11 alin. (2) lit. a din O.G. nr. 71/2002 ,privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

- prevederile art. 10 alin.(1) lit. a si art. 11 alin. (2) din O.G. nr. 71/2002, ,privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

În temeiul art.10, a art. 36 alin.(2), lit. c, alin.5 lit.”a” art. 45 alin. (1) si a art. 115 alin (1) lit b)  din Legea Administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,

 

HOTĂRĹŞTE:

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea de spaţii de parcare pe strazile municipiului Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

-                             Str Mihai Eminescu, parcarea se va efectua longitudinal, paralel cu axul drumului, pe ambele sensuri de circulatie;

-                             Str. Dornelor, Oborului, Garii, Vasile Litu, Republicii, parcarea se va efectua longitudinal cu axul drumului si/sau in “spic” acolo unde va fi prevazut acest mod de parcare si numai pe un singur sens.

-                             Pentru reglementarea acestor obligatii se vor instala indicatoare rutiere de informare si restrictionare pentru conducatorii auto.

            Art.2  Se aprobă  Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei, conform anexei la prezenta.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul urbanism si Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.103