România

    Judeţul Suceava

                                      Consiliul Local al Municipiului

                                                      Vatra Dornei

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normelor privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, practicarea unui comerţ civilizat, respectarea normelor de igiena, gospodărirea municipiului şi protecţia mediului

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

Având în vedere Expunerea de motive a domnului consilier local Ripan Marius Vasile, raportul compartimentului de specialitate precum si avizul şi comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Vatra Dornei;

În baza prevederilor art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor rurale şi urbane aprobată şi modificată de Legea nr. 515/2002, OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului, OG nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul contravenţiilor, precum şi a Legii poliţiei locale nr. 155/2010 şi H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b si alin.6 pct.7 si 9, 10, art. 45 alin.(1), şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Asigurarea şi păstrarea unui mediu natural curat, a ordinii şi liniştii publice, a spiritului de bun gospodar manifestat prin utilizarea raţională şi conformă cu destinaţia lor a bunurilor  şi amenajărilor de orice fel de pe domeniul public şi privat al municipiului, precum şi respectarea normelor igienico-sanitare, constituie obligaţii fundamentale atât pentru autoritatea administraţiei publice locale cât şi pentru persoanele juridice şi cetăţenii rezidenţi ori aflaţi în tranzit prin municipiul Vatra Dornei.

Pentru buna gospodărire a municipiului, păstrarea curăţeniei, pentru protecţia şi conservarea mediului, a normelor de igienă, de practicare a unui comerţ civilizat şi pentru păstrarea ordinii şi liniştii publice, societăţile comerciale, regiile autonome, instituţiile de toate categoriile, întreprinzătorii particulari, proprietarii de imobile şi cei ce le au în administrare, locatarii din imobile proprietate de stat, precum şi cei care deţin, cu orice titlu, clădiri şi terenuri în municipiul Vatra Dornei, au următoarele obligaţii:

Art.2. Pentru menţinerea unui climat normal de siguranţă şi linişte publică pe raza municipiului Vatra Dornei şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, cetăţenii au obligaţia de a manifesta un comportament civic şi moral în familie şi societate, pe stradă, în locurile şi localurile publice şi în mijloacele de transport în comun, în spiritul normelor de bună convieţuire socială şi a reglementărilor în vigoare, dând dovadă de bună credinţă în exercitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Art.3. (1) Pentru realizarea dezideratelor cuprinse în art.1 şi 2 este necesară instituirea unor norme privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, practicarea unui comerţ civilizat, respectarea normelor de igiena, gospodărirea municipiului şi protecţia mediului în municipiul Vatra Dornei.

(2) Nerespectarea normelor, interdicţiilor sau obligaţiilor cetăţeneşti prevăzute în prezentul act normativ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă fapta nu a fost comisă în aşa fel încât să constituie infracţiune, potrivit legii penale.

 

CAPITOLUL 1

Norme privind salubrizarea şi protecţia mediului înconjurător în municipiul Vatra Dornei

Art.4. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a proteja mediul natural, a păstra curăţenia şi estetica locurilor publice din municipiul Vatra Dornei, potrivit reglementărilor edilitar-gospodăreşti stabilite de  administraţia publică locală.

Art.5. Cetăţenii şi  persoanele juridice au obligaţia de a menţine curăţenia şi igiena publică prin colectarea selectivă a deşeurilor, depozitarea reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile sau deşeurile reciclabile numai în locurile special amenajate, potrivit normelor în vigoare.

 

Art.6. Realizarea şi întreţinerea parcurilor, plantaţiilor, spaţiilor verzi, amenajărilor peisagistice şi aliniamentelor stradale de pe domeniul public sau privat al municipiului Vatra Dornei se asigură de către Direcţia Domeniului Public şi operatorul public desemnat.

Art.7. (1) În scopul conservării şi dezvoltării durabile a parcurilor şi spaţiilor verzi, tăierea sau scoaterea din rădăcini a arborilor situaţi pe domeniul public sau privat al municipiului Vatra Dornei se va efectua numai de formaţiile specializate din cadrul Direcţiei Domeniului Public, fiind interzisă o astfel de operaţiune oricărei alte persoane juridice sau fizice.

(2) Pentru efectuarea tăierii arborilor potrivit alin.(1), se vor obţine în prealabil:avizul Comisiei de urbanism a Consiliului local, acordul de mediu de la A.P.M. Suceava, marcarea arborilor de către personalul autorizat al Direcţiei Silvice Suceava.

(3) Tăierea arborilor se va putea face numai în perioada de repaus vegetativ (15 octombrie – 15 martie).

(4) Arborii căzuţi la pământ (doborâţi) sau înclinaţi în urma unor fenomene naturale deosebite (furtuni, alunecări de teren, precipitaţii abundente etc) vor fi tăiaţi imediat de către formaţiile prevăzute la alin.(1) sau lucrătorii serviciilor pentru situaţii de urgenţă, fără a se mai face aplicarea alin.(2).

Art.8. Constituie contravenţie la normele privind salubrizarea şi protecţia mediului înconjurător pe raza municipiului Vatra Dornei şi se sancţionează cu amendă săvârşirea oricăreia din următoarele fapte:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane juridice

1

 

 

Tăierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, a arborilor, arbuştilor, puieţilor sau lăstarilor, cu excepţia celor declaraţi monumente ale naturii sau protejaţi, pentru care se aplică legile speciale.

500 – 2000

1000 - 2500

2

 

 

Însuşirea arborilor, arbuştilor, puieţilor sau lăstarilor doborâţi de fenomene naturale sau care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate a autorităţii locale.

150 – 1000

250 - 2000

3

 

Tăierea ramurilor sau zdrelirea arborilor, arbuştilor, puieţilor sau lăstarilor, cu excepţia tăierilor de corecţie autorizate.

100- 500

150 - 1000

4

 

 

 

Distrugerea sau deteriorarea florilor, gardurilor vii, plantelor de orice fel sau ierbii din spaţiile verzi, parcuri, grădini publice, aranjamente peisagistice, aliniamente stradale, rondouri, peluze, cimitire şi alte locuri publice,  prin rupere, tăiere, smulgere, călcare, strivire cu diverse obiecte, efectuarea de lucrări neautorizate sau prin orice alte mijloace.

300 – 1500

500 – 2500

5

 

 

Distrugerea sau degradarea în orice fel a mobilierului urbanistic aferent aranjamentelor dendro-florale ori a împrejmuirilor, aleilor, potecilor pietruite, marcajelor, plăcuţelor sau panourilor de informare, orientare sau avertizare, a trotuarelor sau  bordurilor, precum şi executarea de pene-rampe la acestea.

300 – 1500

500 – 2500

6

 

Folosirea spaţiilor verzi sau a mobilierului urbanistic aferent ornamentelor dendro-florale în alt scop decât cel potrivit destinaţiei acestora.

100 – 1000

500 – 2000

7

Păşunatul animalelor pe zonele verzi ale municipiului, în parcuri, plantaţii, pe malul râurilor sau în alte locuri publice, precum şi lăsarea liberă a animalelor şi păsărilor domestice în aceste locuri.

300 – 2000

1000 – 2500

8

 

 

Transportul rumeguşului şi a deşeurilor de orice fel în mijloace de transport fără prelată, neînchise sau neasigurate corespunzător, precum şi împrăştierea acestora pe carosabil

200 – 1500

500 – 2500

9

Transportul de materiale radioactive în vehicule necorespunzătoare, fără respectarea normelor legale în vigoare, staţionarea sau devierea de la traseul obligatoriu al acestora,depozitarea în alte locuri decât cele special amenajate

500-2000

1000-2500

10

 

Aplicarea sau înscrierea fără drept, prin orice mijloc, pe mobilierul urbanistic ori pe arborii de pe domeniul public sau privat al municipiului de însemne sau anunţuri de orice fel.

100 – 600

500 – 1000

11

Aprinderea de focuri în parcuri, zone verzi sau în oricare alte locuri publice ori pe proprietăţile private care sunt în apropierea unor locuinţe, creându-se disconfort locuitorilor din cauza fumului.

100 – 600

200 – 1000

12

Cultivarea fără drept a legumelor şi zarzavaturilor pe domeniul public sau privat al municipiului.

100 – 600

150 – 1000

13

 

Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare sau fum fără luarea de măsuri pentru protejarea locuinţelor şi persoanelor aflate în raza de acţiune.

100 – 1000

250 – 2500

14

 

 

 

Aruncarea în locuri publice de resturi alimentare, resturi de ţigări, coji de seminţe, bilete de călătorie, hârtii, sticle, borcane, ambalaje sau deşeuri de orice fel şi nedepunerea lor în coşurile de gunoi, în pubele sau containere de precolectare.

100 – 2000

500 – 2500

15

 

Recoltarea deşeurilor sau resturilor de orice fel din spaţiile sau din recipientele de precolectare ori de pe rampa de gunoi a oraşului.

50 – 500

500 – 2000

16

 

 

Murdărirea şi deteriorarea de către producători individuali sau comercianţi a spaţiilor, meselor sau tonetelor pentru comerţ stradal ori din pieţe, oboare şi bazar, indiferent sub ce titlu sunt deţinute acestea.

300 – 1500

500 – 2500

17

 

 

Murdărirea străzilor şi trotuarelor cu noroi, balast, pietriş, rumeguş sau altele asemenea ori prin spălarea vehiculelor, ambalajelor şi bunurilor de orice fel.

500 – 1500

1000 – 2500

18

 

Arderea izolaţiilor cablurilor electrice, a anvelopelor sau a maselor plastice în locuri publice.

300 – 1500

500 – 2500

19

Folosirea locurilor publice drept toalete.

100 – 1000

 

20

 

 

Aruncarea obiectelor de uz casnic sau a dezmembrărilor din acestea pe străzi, în parcuri, pe malurile apelor, pe terenuri virane ori în coşurile de gunoi amplasate în locuri publice.

500 – 2000

1000 – 2500

21

 

Scoaterea gunoaielor şi a apelor menajere uzate din localuri, magazine sau imobile şi aruncarea lor pe străzi, precum şi împrăştierea gunoiului măturat de pe trotuare în rigole sau pe carosabil.

300 – 2000

500 – 2500

22

Deversarea în pâraie, râuri, lacuri sau în locuri publice a apelor rezultate din procese tehnologice, a reziduurilor industriale, gospodării, a gunoaielor de tot felul, etc.

1000-2000

1500-2500

23

Spălarea vehiculelor, animalelor, obiectelor de uz casnic şi altor bunuri în pâraie, râuri, izvoare, pe străzi, trotuare, parcări, spaţii verzi, pajişti etc.

200-1000

500-2500

24

Abandonarea sau îngroparea păsărilor sau animalelor moarte în alte locuri decât cele stabilite prin dispoziţia autorităţii publice locale precum şi aruncarea acestora în apele pâraielor, râurilor, lacurilor

500-2000

1000-2500

25

Extragerea materialului pietros, a nisipului, a argilei din râuri şi, respectiv, prin săpături, de pe marginea căilor de acces, din diguri, parcuri sau alte locuri de interes public

300-1000

500-2500

 

CAPITOLUL 2

Norme privind buna gospodărire, întreţinere şi folosire a construcţiilor de orice fel pe raza municipiului Vatra Dornei

 

Art.9. (1) Persoanele fizice şi juridice, organizaţiile de orice natură care deţin şi utilizează construcţii de orice fel şi sub orice titlu vor lua măsuri pentru a le gospodări, întreţine şi păstra într-o permanentă în stare de curăţenie, a le consolida, amenaja şi repara potrivit cerinţelor de estetică edilitară şi urbanistică, a normelor sanitare şi de protecţie a mediului înconjurător.

(2) Proprietarii au obligaţia de a demola imobilele pe care le deţin, aflate în stare avansată de degradare, în conformitate cu legislaţia în domeniu.

Art.10. (1) Deţinătorii de imobile sub orice titlu şi utilizatorii acestora au următoarele obligaţii:

a) să menţină în permanenţă a curăţenia trotuarelor, rigolelor, şanţurilor şi zonei cuprinse între imobil, respectiv limita proprietăţii şi calea publică, inclusiv a locurilor de parcare date în folosinţă, înlăturarea zăpezii şi gheţii de pe acestea, de pe acoperişuri şi terase, imediat ce se aşează şi formează gheaţă, desfundarea periodcă a jgheaburilor, burlanelor, a şanţurilor şi podeţelor aferente, pentru a evita colmatarea lor.

b) să asigure captarea, decolmatarea şi întreţinerea în condiţii de igienă a izvoarelor, fântânilor de apă potabilă sau minerală, a pâraielor şi râurilor care se află sau curg pe terenurile în proprietate sau administrare. Se va asigura decolmatarea şi întreţinerea, sub toate aspectele,a şanţurilor, a podurilor şi podeţelor.

c)  să împrejmuiască curţile, grădinile, aleile de acces aflate în proprietate, administrare sau folosinţă cu gard viu, gard din prefabricate, lemn, fier, după un proiect aprobat de serviciul urbanism, în care se va stipula, de comun acord cu proprietarul sau administratorul, modelul şi culoarea; să repare gardurile aflate în stare de degradare.

Art.11. Deţinătorii de imobile sub orice titlu precum şi administratorii asociaţiilor de proprietari sau locatari au obligaţia de afişare a numarului de imobil alocat de autoritatea locală.

Art.12. (1) Administratorii asociaţiilor de proprietari sau locatari vor lua măsuri operative pentru asigurarea curăţeniei în blocurile de locuit, pentru igienizarea şi refacerea zugrăvelilor, pentru întreţinerea şi repararea acoperişurilor şi instalaţiilor comune, a scărilor şi balustradelor de protecţie, precum şi pentru evacuarea apelor din subsoluri.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin.1 revin administratorilor şi referitor la sediul asociaţiei.

Art.13. Operatorii economici autorizaţi pentru lucrări de construcţii cât şi persoanele fizice care execută astfel de lucrări au următoarele obligaţii:

a)       să împrejmuiască, să semnalizeze şi să asigure conservarea corespunzătoare, cu evitarea oricăror riscuri, până la reînceperea lucrărilor, a construcţiilor începute pe baza autorizaţiilor legal eliberate şi nefinalizate, în termenul prevăzut;

b)       să nu depoziteze pământ, moloz sau materiale de construcţii pe domeniul public sau privat al municipiului, ci doar în locurile special amenajate;

c)       depozitarea materialelor de construcţii să se facă în aşa fel încât să ducă la protejarea spaţiului verde, asigurarea curăţeniei amplasamentului, trotuarului şi carosabilului, asigurarea siguranţei circulaţiei pietonale şi rutiere;

d)       să degajeze imediat grămezile de pământ, moloz sau orice alte reziduri şi să le transporte pe traseele şi în locuri special amenajate în acest scop, în condiţiile impuse prin autorizaţie, şeful punctului de lucru fiind obligat a specifica în foaia de parcurs, pentru conducătorul auto, locul de depozitare şi traseul de urmat prin municipiu;

e)       să menţină curăţenia pe căile publice ce deservesc zona de construcţii şi să evite producerea şi răspândierea prafului prin stropirea cu apă a părţilor din clădirea în curs de demolare şi a molozului încărcat în vehicule;

f)        să obţină aprobările legale privind închiderea sau ocuparea străzilor şi să asigure permanenţă  funcţionarea mijloacelor de semnalizare rutieră sau pietonală pentru siguranţa circulaţiei pe sectoarele de drum afectate;  

g)       să ia măsuri pentru refacerea calităţii de mediu în zonele de impact, la terminarea lucrărilor.

Art.14. Constituie contravenţie la normele privind buna gospodărire, întreţinere şi folosire a construcţiilor de orice fel şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane juridice

1

Neînlocuirea geamurilor sau vitrinelor sparte precum şi a firmelor uzate sau deteriorate.

100 – 1000

250 – 2000

2

Neafişarea numărului de imobil alocat de autoritatea locală.

50 – 200

100 – 500

3

 

 

Degradarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice şi/sau a monumentelor amplasate în locuri publice, inclusiv prin expunerea de afişe ori anunţuri, precum şi scrierea diferitelor inscripţii pe ziduri, porţi, uşi, geamuri, panouri şi altele asemenea.

100 – 1000

300 – 2000

4

Neefectuarea lucrărilor de curăţare, toaletare şi văruire periodică a arborilor aferenţi proprietăţii.

50 – 500

150 – 1000

5

 

Scuturarea covoarelor, lenjeriei sau a altor obiecte pe ferestre şi balcoane, precum şi aruncarea de la ferestre sau balcoane cu diverse obiecte în cetăţeni sau în bunurile acestora.

50 – 500

 

6

 

Uscarea rufelor la ferestre, în balcoane sau terase precum şi depozitarea de mobilier, lăzi sau alte obiecte inestetice în acestea sau în jurul clădirilor de locuit, dacă sunt expuse vederii publice.

50 – 500

150 – 1000

7

 

Neîndepărtarea de la streşini, uluce şi jgheaburi a ţurţurilor care pun în pericol trecătorii.

200 – 1500

500 – 2500

8

 

Aruncarea pe străzi sau trotuare a zăpezii din curţi şi spaţiile verzi din jurul imobilelor de locuit.

100 – 1000

300 – 2000

9

Neîndeplinirea oricăreia din obligaţiile prevazute la art. 9

500-2000

1000-2500

10

Neîndeplinirea oricăreia din obligaţiile prevăzute la art.10.

200 – 2000

500-2500

11

Nerespectarea oricăreia din obligaţiile prevăzut la art.12.

150 – 1000

 

12

Nerespectarea oricăreia din obligaţiile prevăzute la art.13.

200 – 1000

700 – 2500

 

CAPITOLUL 3

Contravenţii privind convieţirea socială, ordinea şi liniştea publică, practicarea unui comerţ civilizat şi respectarea normelor de igiena pe raza municipiului Vatra Dornei

Art.15. Constituie contravenţie la normele privind convieţuirea socială, ordinea şi liniştea publică, practicarea unui comerţ civilizat şi respectarea normelor de igiena în municipiul Vatra Dornei, săvârşirea oricăreia din următoarele fapte:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane juridice

1

 

Creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în alte locuri decât cele amenajate în acest scop pe terenul proprietate privată, cu respectarea normelor sanitar-veterinare şi a unei distanţe corespunzătoare, astfel încât să nu aducă prejudicii proprietăţilor învecinate.

100 – 1000

1000 – 2500

2

 

Deţinerea animalelor şi păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente, cu excepţia animalelor de companie ce poseda carnet veterinar de sănătate si a pasarilor de colivie.

100 – 1000

500 – 2500

3

 

Creşterea animalelor şi păsărilor în incinta rampelor de gunoi sau în locuri care prezintă pericol de îmbolnăvire.

150 – 1000

500 – 2000

4

 

Crearea pentru colocatari sau coproprietarii unui condominiu de disconfort fonic peste 50dB ziua, respectiv 40dB noaptea sau prin mirosuri pestilenţiale ori prin urme biologice provocate de deţinerea în locuinţă a unor animale sau păsări.

250 – 1000

500 – 2000

5

 

Neincheierea sau nerespectarea contractului  de evacuare a reziduurilor colectate în fosa septică.

200 – 2000

1000 – 2500

6

 

Amplasarea de platforme pentru depozitarea gunoiului animalier în curţi sau grădini la o distanţă mai mică de 30 m de locuinţele limitrofe sau căile publice, respectiv de 50 m faţă de ansamblurile de blocuri, instituţii sau obiective sociale (şcoli, spitale, grădiniţe, parcuri).

100 – 500

 

7

 

Nerespectarea distanţei de minim 5 m a amplasamentului adăpostului (cuşca) câinelui faţă de apartamentele învecinate în curţile de folosinţă comună, precum şi lăsarea liberă a acestora ziua şi/sau noaptea.

50 – 250

 

8

Necurăţirea de către proprietarii de animale a excrementelor lăsate de acestea în toate locurile publice unde circulaţia le este permisă sau nu.

50 – 250

 

9

Neinscripţionarea, de către deţinătorii de câini, la calea de acces în proprietate (curte) a unei plăcuţe cu privire la existenţa câinilor, chiar dacă nu sunt declaraţi periculoşi.

50 – 250

 

10

Obstrucţionarea serviciilor specializate ale autorităţii locale  în luarea măsurilor privind gestionarea problemei câinilor comunitari.

100 – 500

 

11

 

Scuturarea covoarelor în alte locuri decât cele amenajate sau în intervalul orar 22.00 – 8.00.

50 – 250

 

12

 

Comercializarea casetelor audio şi a CD–urilor în spaţii deschise în alte condiţii decât prin puncte de vânzare autorizate în care audiţia pentru vânzare se face doar cu căşti audio.

 

300 – 1000

13

Amplasarea de tonete şi chioşcuri fără autorizaţie, a meselor, scaunelor, băncilor, vaselor cu flori tăiate, a mărfii etc. în locuri cu destinaţie publică, adică pe trotuare,alei,terase, peroane, săli de aşteptare, în parcuri etc

300-1000

500-2000

14

Vânzarea de mărfuri, de produse vegetale, flori, seminţe etc. în altă parte decât spaţiile special amenajate şi autorizate de către autoritatea publică

200-500

500-1000

15

Vânzarea produselor din lapte şi carne în afara locurilor amenajate special şi fără a avea avizul organelor sanitar-veterinare

200-500

500-1000

16

Vânzarea mărfurilor industriale sau a legumelor, a fructelor sau a altor produse agro-alimentare, în alte locuri decât cele special amenajate şi destinate acestui scop

200-500

500-1000

17

Practicarea comerţului sau desfăşurarea unei activităţi de prestare servicii fără autorizaţii sau alte acte prevăzute de lege

300-1000

500-2500

18

 

Refuzul comercianţilor de a achita taxele legale în piaţă, bazar şi obor

100-500

300-1000

19

 

Dormitul pe bănci, în canale, în clădiri dezafectate, scări de bloc sau subsoluri, pe mobilierul din locurile de joacă pentru copii ori din pieţe, pe trotuare, pe spaţiile verzi, în parcuri sau în alte locuri publice.

50 – 250

 

20

 

Nerespectarea tăbliţelor şi afişajelor cuprinzând obligaţii sau  interdicţii pentru anumite activităţi (fumatul, aprinderea focului, consumul de  alcool, fotografiatul, trecerea şi altele asemena).

200 – 1000

 

21

Poluarea sonoră produsă din clădiri sau autovehicule/vehicule, prin claxonări abuzive, zgomote produse de tobele de eşapament defecte, prin accelerarea ostentativă a motorului, prin alte zgomote, prin ţipete,muzica la volum maxim, cântece, strigături, prin portavoce sau difuzoare care se folosesc fără aprobare, acostarea de persoane însoţită de injurii epitete, provocări , etc

300-1000

 

22

Desfasurarea unor actiuni de colectare a unor sume de bani, sub orice forma, pe strazi, in pacruri sau in alte locuri publice, fara aprobarea autoritatii locale.

100-500

200-1000

 

CAPITOLUL 4

Contravenţii privind utilizarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei

Art.16. Constituie contravenţie privind utilizarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei săvârşirea oricăreia din următoarele fapte:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane juridice

1

 

Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, tonetelor sau chioşcurilor, construcţiilor metalice,  a  autovehiculelor sau vehiculelor degradate,  sau dezmembrate ori a pieselor sau elementelor de caroserie ale acestora.

200 – 1500

500 – 2500

2

 

Murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparaţii la autovehicule şi/sau altele asemenea, precum şi prin scurgerile de carburanţi, lubrifianţi, produse inflamabile, toxice sau de altă natură.

100 – 1000

250 – 2500

3

 

Neaducerea la starea iniţială a terenului afectat de lucrări tehnico – edilitare, în maxim 24 ore de la terminarea lucrărilor de săpătură.

200 – 2000

500 – 2500

4

 

Executarea lucrărilor de foraje şi escavări pentru realizarea de puţuri de captare pânze freatice pe domeniul public sau privat al municipiului fără aprobarile legale.

100 – 1000

250 – 2500

5

 

 

 

 

 

 

Desfiinţarea, demontarea, deteriorarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare în orice mod a dotărilor aferente utilităţilor publice (hidranţi, conducte, tablouri electrice, capace şi/sau cămine de vizitare a reţelei subterane, guri aerisire gaze şi altele asemenea), a mobilierului urbanistic, inclusiv din cimitire, baze sportive şi spaţii de joacă pentru copii (bănci, jardiniere, coşuri de gunoi, obiecte de artă sau ornamentale, lampadare, panouri publicitare şi de afişaj, fântâni arteziene, bazine şi altele asemenea).

500 – 2000

1000 – 2500

6

 

 

Folosirea mobilierului urbanistic de orice fel sau a oricăror altor bunuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului în alt scop decât cel potrivit destinaţiei acestora.

100 – 1000

250 – 2500

7

 

Folosirea bunurilor, amenajărilor sau instalaţiilor de joacă pentru copii de către persoane majore.

50 – 500

 

 

CAPITOLUL 5

Contravenţii privind afişarea materialelor publicitare în municipiul Vatra Dornei

Art.25. Constituie contravenţie la normele privind publicitatea în municipiul Vatra Dornei săvârşirea oricăreia din următoarele fapte:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

Fizice

Persoane juridice

 

1

 

Aplicarea de afişe, postere sau anunţurilor publicitare pe clădiri, pe autovehicule, stâlpi, mobilier stradal, indicatoare sau în alte locuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului, cu excepţia celor autorizate, precum şi neachitarea taxei legale prevăzută pentru astfel de cazuri.

100 – 1500

500 – 2500

2

Folosirea mijloacelor de transport în scopuri publicitare fără acordul autorităţii locale şi fără achitarea taxelor legale.

100 – 1000

250 – 2000

3

 

Neafişarea la locul de desfăşurare a activităţii, de către persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale sau persoane juridice, a denumirii, sediului social şi a numărului de înregistrare în Registrul Comerţului.

 

150 – 2500

4

 

Neprezentarea în termenul stabilit de organul de control a documentelor legale pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, solicitate în momentul efectuării controlului.

 

200 – 2500

 

CAPITOLUL 6

Dispoziţii finale

 

Art.26. Odată cu amenda, în procesul verbal de contravenţie se va stabili în sarcina contravenientului şi obligaţia recuperării pagubelor constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale autorităţii locale.

Art.27. Plata amenzii contravenţionale nu exonerează pe cel sancţionat de achitarea contravalorii stabilite pentru prejudiciul adus prin săvârşirea faptei.

Art.28. Cuantumul amenzilor contravenţionale stabilite în sarcina persoanelor juridice prin prezentul act normativ se aplică şi persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau familiale.

Art.29. Neluarea măsurilor de către parinţi, tutori sau persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor fară venituri proprii, necesare pentru a-l împiedica să savârşească faptele contravenţionele cuprinse în prezenta hotărâre, constituie contravenţie şi se sancţionează  cu amendă de la 100 la 500 lei.

Art.30. În aplicarea prezentei hotărâri se va ţine seama de dispoziţiile art.1349 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil privind răspunderea pentru pagubele cauzate de animale sau din ruina unui edificiu precum şi de celelalte acte normative incidente.

Art.31. Constatarea contravenţiilor, stabilirea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale cuprinse în prezenta hotărâre se face de către Poliţia Locală, Poliţia Româna, Jandarmerie şi împuterniciţii primarului .

Art.32. Cuantumurile minim şi maxim ale amenzilor sunt stabilite în lei (RON), iar plata amenzii aplicate se poate face direct la casieriile Primăriei Municipiului Vatra Dornei sau prin virament în contul deschis la Trezoreria mun. Vatra Dornei, cod IBAN nr. RO17TREZ59724700220XXXXX deschis la Trezoreria Vatra Dornei, cod fiscal nr. 7467268.                

Art.33. Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile OG  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor privind plata a jumătate din minimul amenzii.

Art.34. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.35. Cuantumul amenzilor  se va actualiza anual, prin hotărâre a Consiliului local, cu respectarea prevederilor legale.

Art.36. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data aducerii la cunostinta.

              Art.37.Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate ale Primăriei şi în colaborare cu celelalte autorităţi implicate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.104