ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         Luând în considerare prevederile art. 10 din HG nr. 85/2004, OUG nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei  aprobată prin Legea nr. 390/2005  si ale art. 1 pct. 4 din HG nr. 1174/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre operatorii economici, aprobata prin HG nr. 85/2004 ;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008- privind Codul Silvic precum şi ale art. 67 alin. (1), lit. A), b), c) si 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare si in conformitate cu art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45, alin (1) , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă preţurile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

         Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 67/30.06.2011 îşi încetează aplicabilitatea.

      Art. 3 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.105