ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru Culidiuc Gheorghe, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

                                                                                                                                               

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare si a art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată

            În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei,  ajutor de urgenţă pentru  Culidiuc Gheorghe, în vederea efectuării unor tratamente medicale.

            Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.106