ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale si a art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”pct.1 din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

În temeiul prevederilor art.115 alin. 1 lit. ,,b” precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se numesc reprezentantii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a)      Boca Roman -  consilier local, Scoala cu cls I-VIII nr. 1

      Apostoaie Emil -  consilier local, Scoala cu cls I-VIII nr. 1

b)      Popescu Constantin -  consilier local, Scoala cu cls I-VIII nr. 2

      Ungureanu Costel -  consilier local, Scoala cu cls I-VIII nr. 2

c)      Apetrii Gheorghe - consilier local, Scoala cu cls I-VIII nr. 4

Candrea Dumitru - consilier local, Scoala cu cls I-VIII nr. 4

d)      Ripan Marius -  consilier local, Gradinita cu program prelungit nr. 1

e)      Romanica Tirel -  consilier local, Gradinita cu program normal nr. 4

f)        Simireanu-Timinschi Serenela - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

Mateiciuc Ilie – consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

g)      Benchea Maxim Sinziana - consilier local, Grup Scolar Vasile Deac

Chiruta Vasile - consilier local, Grup Scolar Vasile Deac

h)      Simireanu-Timinschi Serenela - consilier local, Clubul Sportiv Scolar V. Dornei

i)        Apetrii Gheorghe - consilier local, Clubul Sportiv Scolar V. Dornei

j)        Ungureanu Costel -  consilier local, Clubul Copiilor

      Candrea Dumitru - consilier local, Clubul Copiilor

 

 

 

Art. 2 Se abroga prevederile HCL 189/2008, HCL 79/2009, HCL 20/2011 si HCL 77/2012.   

Art. 3   Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.107