ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentatiei pentru inchirierea prin   licitaţie publică deschisă cu strigare, a spaţiului comercial situat în str. Luceafarului, nr.1, cu destinatia de prestari servicii – frizerie-coafura

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

                    Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

        În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru o perioada de 5 ani,  a spaţiului comercial cu o suprafata de 85.68 mp, situat în strada Luceafarului, nr.1, cu destinatia de prestari servicii frizerie-coafura.

Art.2. Se aprobă documentaţia de licitaţie în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare,  a spaţiului comercial situat în strada Luceafarului, nr.1 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.3. Preţul de pornire la licitaţie este de 1554 lei (18,1324 lei/mp),  cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire.

             Art.4  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- serv. venituri  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.108