ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

Privind aprobarea criteriilor de evaluare  a performantelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinara  īn data de 15 martie 2012

 

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          Tinand cont de prevederile art.10 din O.M.S. nr.1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evlauare a performantelor profesionale individuale;adresa nr.773/21.02.2012 a Spitalului municipiului Vatra Dornei;

         Avand in vedere prevederile art.36 alin.2 lit.d si alin.6 lit.a pct.3 si art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1. Se aproba criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

      Art.2 Primarul municipiului si Spitalul municipiului Vatra Dornei, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

 

 

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.11