ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret- pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei asupra imobilului – teren fără construcţii – proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, cu suprafaţă de 0,94 ha, teren situat în Parcul staţiunii, în vederea edificării unei pârtii de sanie pe pista naturala in vederea organizarii Campionatului Mondial de Juniori la Sanie

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit.”a”, precum şi art. 46 alin. (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de administrare în favoarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret- pentru Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, asupra imobilului – teren fără construcţii – proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în suprafaţă de 0,94 ha, teren situat în Parcul staţiunii, în vederea edificării unei pârtii de sanie pe pista naturala in vederea organizarii Campionatului Mondial de Juniori la Sanie, conform anexei nr.1 – schiţă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Contractul de administrare privind transmiterea în administrare a terenului menţionat la art.1, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 In cazul in care, se va aproba finantare pentru construirea unei partii olimpice de bob-sanie, se va gasi o nou locatie pentru partia naturala de sanie, iar prezenta hotarare isi va inceta aplicabilitatea.

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru-fond funciar şi Serviciul de promovare a turismului şi salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.111