ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind  aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat propuse să funcţioneze īn anul şcolar 2012-2013 īn Municipiul Vatra Dornei

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

 

          Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor, de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Īn conformitate cu dispoziţiile prevederile art. 6 alin.1, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, coroborat cu prevederile Ordinului nr. 6564/2011 privind aprobarea procedurii e atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar si avizul conform nr.9889/16.08.2012 al Inspectoratului Scolar Judetean Suceava;

 Īn temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1 şi art. 45 alin.1  si art 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTARASTE

      Art.1. Se aprobă atribuirea de noi denumiri unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat propuse să funcţioneze īn anul şcolar 2012-2013 īn Municipiul Vatra Dornei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărāre.

       Art.2 Se abroga prevederile HCL 30/2012.

       Art.3 Primarul, prin   Aparatul de specialitate, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.112