ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

 Privind desemnarea  reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava si imputernicirea acestuia să voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al AJAC Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a  Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei AJAC Suceava

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Avand in vedereadresa nr.110/19.09.2012 a AJAC Suceava precum si prevederile HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, legea nr.51/2006 a serviciilor  comunitare de utilitati publice, Legea nr.241/2006 serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, OUG nr.13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 si legii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.241/2006; Statutul Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a”,   pct. 14 , alin. (2) lit. d) si alin.7 lit. c) si  art. 45 alin. (2)  lit.f si  a art. 115 alin (1) lit b)  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se desemneaza domnul  Ilie Bonches  - Primarul municipiului Vatra Dornei, pentru a reprezenta Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava in Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a  Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei AJAC Suceava

Art.2 Se abroga prevederile HCL nr 1/2008 si HCL 99/2008.

Art.3 Primarul municipiului  Vatra Dornei, judetul Suceava, judetul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.113