ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  suplimentarea cofinantarii actiunilor cultural artistice organizate de « Clubul Copiilor si Elevilor »  

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale si a art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a”,pct.4,5,  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aproba suplimentarea cofinantarii actiunilor cultural artistice organizate de Clubul Copiilor si Elevilor cu   suma de 6940 lei.

Art. 2 Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local şi va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art.3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate şi Casa de Cultură va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.114