ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local si a membrilor supleanti în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

            Protocolul de predare- preluare a managementului asistenţei medicale a Spitalului Municipal Vatra Dornei înregistrat sub nr. nr. 5621/14373/30.06.2010 încheiat între Consiliul local şi Direcţia de Sănătate Publică -Suceava;

            În conformitate cu prevederile  art. 186 alin. (1), alin. (2) lit. ,,b”, alin. (4), alin. (7) din  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct.3, art.115 alin. (1) lit. ,,b” precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se desemneaza reprezentantii supleanti si numiti de catre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, in cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

Membri: Ungureanu Costel

                  Romanica Tirel

Membri supleanti: Chiruta Vasile

                                     Obreja Mariana

 

Art. 2 Se abroga prevederile HCL nr. 61/2010, HCL nr. 66/2010, HCL nr. 47/2011 si HCL nr. 72/2012.

            Art. 3 Persoanele numite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.115