ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind desemnarea  reprezentantului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava si imputernicirea acestuia să voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a  Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava.

                                                             

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Avand in vedereadresa nr.22.043/24.09.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava precum si prevederile HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, legea nr.51/2006 a serviciilor  comunitare de utilitati publice, Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. ,,a”,   pct. 14 şi alin.7 lit.c, art. 45 alin. (2)  lit.f si art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

 Art.1 Se desemneaza domnul  Primar - Ilie Bonches, sa reprezinte Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava in în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava si se  imputerniceste să voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a  Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava.

Art 2 Se abroga prevederile HCL nr 111/28.08.2008.

Art.3 Primarul municipiului  Vatra Dornei, judetul Suceava, judetul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.116