ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii a 2 camere in spaţiul proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada  Mihai Eminescu, nr. 15, catre Partidul Democrat Liberal-Filiala Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 septembrie  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”, a art. 45 alin.3  si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale - Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea prin închiriere a doua camere in spatiul   proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada  Mihai Eminescu, nr. 15, în suprafaţă de 40 mp  Partidului  Democrat Liberal- Filiala Vatra Dornei.

Art.2 Cuantumul chiriei va fi cel prevăzut în HCL nr. 148/2011, chirie ce va fi actualizată anual prin hotărâre a consiliului local.

Art.3 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea art.1 din HCl nr.150/26.09.2007.

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.09.2012

Nr.118