ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea compensării din bugetul local a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei şi preţul local de facturare, pentru anul 2011

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei , judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Ordinului   Nr. 252/2917 din 16 octombrie 2009 - pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, precum şi ale Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor reprezentând diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei şi preţul local de facturare, pentru anul 2011, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Direcţia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

 

                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

 

 

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.12