ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

 ABROGAREA ART.3 DIN HCL NR.79/2010

PRIVIND   APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L.,

 Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei, intrunit in sedinta de indata in data de 16 octombrie 2012

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

             În baza art.17, art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14,  art.45  alin.1 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 Art.1: Se abroga art.3 din HCL nr.79/2010 privind   aprobarea actului constitutiv al societatii comerciale “ SC. Ecologica Vatra Dornei” S.R.L, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Primarul Municipiului, prin Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

       

                             Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

                Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

16.10..2012

Nr.120