ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2012

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta de indata in data de 24 octombrie 2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii si a bugetului imprumuturilor interne pentru anul 2012, conform anexelor nr.1,2 si 3  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Se aproba creditele de angajament, conform anexelor prevazute la art.1.

Art.3. Se aproba modificarea programului anual de investitii  pe anul 2012, conform anexei nr.4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                             COJOCARU NICUSOR MARCEL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

24.10.2012

Nr.121