ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii  suprafeţei de  2000 mp, teren situat în Str.Chilia,   proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, în vederea functionarii adăpostului pentru câini

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e” şi art. 45 alin.2 lit.”a” din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea  suprafeţei de 2000 mp teren, de catre Municipiul Vatra Dornei, teren situat în str. Chilia f.n., Vatra Dornei, pe o durată de 1 an, cu posibilitatea de prelungire,  teren proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, in vederea functionarii adapostului de caini.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi de 5000 de lei/an, cu achitarea in 2 rate.

 Art. 3 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate şi Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.123