ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  închirierii  suprafeţei de 100 mp, teren situat în Str. Republicii nr.48,   de la domnul Ungureanu Ilk Claudiu în vederea accesului pentru intervenţii la conductele de utilităţi 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului Judetului Suceava;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a” pct.14 şi art. 45  alin.1 si 2 lit.”a” din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aproba închirierea suprafeţei de 100 mp teren, de catre Municipiul Vatra Dornei, pe o durată de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, teren  situat în str. Republicii nr.48, de la domnul Ungureanu Ilk Claudiu, in  vederea accesului pentru intervenţii la conductele de utilităţi.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi de 1,8 lei/mp/lună.

Art.3 Cu data prezentei se abroga HCL nr.20/2009 si HCL nr.90/31.08.2012.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate,  DSIE şi Serviciul de urbansim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.124