R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MINICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind  revocarea HCL nr.99/31.08.2012 privind “Circulaţia animalelor domestice şi a atelajelor pe raza  municipiului Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Vatra Dornei, adresa Institutiei Prefectului Judetului Suceava, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei; 

          În temeiul art. 45 alin.1 art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art. 1. Se aproba revocarea HCL nr.99/31.08.2012 privind “Circulaţia animalelor domestice şi a atelajelor pe raza  municipiului Vatra Dornei”.

            Art. 2 Primarul municipiului Vatra Dornei prin Poliţia Municipiului Vatra Dornei, Jandarmeria Vatra Dornei şi Poliţia locală va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.125