ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii unor imobile in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

Avand in vedere referatul comisiei de inventariere a Patrimoniului Municpiului Vatra Dornei si al Directiei Economice-contabilitate;

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

                Art. 1 – Se aproba inventarierea si inregistrarea imobilului situat in Str.Malinilor, nr.2, Bl.D4, Sc.A, ap.4 in suprafata utila de 43,08 mp si a imobilului situat in Str.Podu Verde, nr.39(fost55)Sc.B, et.1, ap.12 in suprafata utila de 36,70 mp, in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate        .
            Art. 2 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului  primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.126