R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MINICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

Hotarare

 privind  stabilirea zonei pentru desfăşurarea activităţilor de picnic, pe raza administrativ teritorială a municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul local al municipiului  Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012


        Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Vatra Dornei, adresa Institutiei Prefectului Judetului Suceava, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei; 

       În conformitate cu prevederile art. 5, lit.c) şi d) din Legea nr. 54 / 2012 – privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
      În temeiul art.36 alin. (2) lit.”b” şi „d” coroborat cu alin (4) lit.”f” şi alin(6), pct. 9, combinat cu art. 45 alin.3  din Legea nr.215/2001 – actualizată, privind administraţia publică locală.


HOTĂREŞTE


      Art. 1. Se stabileşte  zona special amenajata pentru desfasurarea activităţilor de picnic, pe raza municipiului  Vatra Dornei, in zona fostului poligon de tragere Runc.

     Art. 2. Activităţile de picnic in locurile mentionate la art.1   se pot desfăşura   între orele 8,00 - 22,00.

    Art.3. Primarul municipiului Vatra Dornei prin  Compartimentul protectia mediului, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.127