ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea cheltuielilor  aferente deplasării în oraşele Verona si Mantova - Italia a Ansamblului  folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei

 

          Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 3000 lei, în vederea deplasarii in orasele Verona si Mantova – Italia a Ansamblului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei.

          Art. 2  Suma alocata conform art.1 vor fi decontate pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.128