ROMÂNIA                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada 1 decembrie 2012-8 ianuarie 2013

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012

       Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.4,5,6 precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

        Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada 1 decembrie 2012- 8 ianuarie 2013  conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 80.000 de  lei  necesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice perioadei sezonului de iarnă 2012- 2013.

       Art. 3 . Sumele alocate vor fi suportate din bugetul local şi surse atrase.

     Art.4 Primarul municipiului, prin Directia economica, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Direcţia de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.129