ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea  a trei  locuinţe pentru tineri,

realizate prin Programul ANL, situate în Str.Podu Verde, nr.1

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, a HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, ale Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL, precum şi art.15 alin.9 din  HG nr.962/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”c” şi alin.5 lit.“a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea a trei locuinte pentru tineri realizate prin programul ANL, situate în str.Podu Verde nr.1, astfel:

         1. Afuduloaei Doina- Podu Verde nr.1, sc.D, ap.3;

         2. Preda Marius – Podu Verde nr.1, sc.C, ap.8;

        3. Mitric Georgel – Podu Verde, nr.1, Sc.C, ap.9;

Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

 

 

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.13