ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Regulamentului de functionare al spatiului proprietatea municipiului Vatra Dornei din Str.Mihai Eminescu nr.15-parter

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu  prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor   art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a” pct.2, 4 si 6 precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1 Se aprobă  utilizarea spatiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15-parter, pentru activitati recreative, socio-culturale, conform Regulamentului de functionare anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

           Art. 2  Primarul municipiului, prin compartimentul administrativ , Casa de cultura si reprezentantii imputerniciti din aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la avizierul Primariei, in incinta spatiului din Str.Mihai Eminescu si publicare pe site.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.133