ROMÂNIA

                                            JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada

15 noiembrie 2012 – 15 aprilie 2013

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinului nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare secţiunea a 7-a, art. 59-69;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" , alin. (6) lit. ,,a”, pct. 14, precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală-Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2012– 15 aprilie 2013, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.134