ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  trecerii locuinţelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei , bloc A Sc. A si B, 30 unităţi locative

  din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului   şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

 Conform prevederilor  Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare,  prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

În temeiul art. 36 alin. (2) litera “c” şi alin. 5 litera “a”  precum şi art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                       

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Construcţiile de locuinţe aferente imobilelor identificate conform anexei 1 la prezenta hotărâre trec din proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei  în proprietatea publică a Statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului conform prevederilor legii organice.  

          Art. 2 Construcţiile de locuinţe  prevăzute la art. 1, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, în vederea vânzării locuinţelor/apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora, în condiţiile legii.

         Art. 3 Locuinţele/apartamentele prevăzute la art. 2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

         Art. 4 Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe prevăzute la art. 1, având număr cadastral 32158, identificat conform anexei nr. 2, trec din proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei, în proprietatea  privată al municipiului Vatra Dornei.

        Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul de urbanism, Compartimentul locativ şi cadastru va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.136