ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării  suprafetei de 133 mp  proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, teren situat în Str.Miristei, nr.22,  catre  Filip Diana in vederea  extinderii locuintei proprietate personala

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 octombrie 2012

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea  suprafeţei de 133 mp teren situat în Str.Miristei, nr.22, catre Filip Diana, in vederea extinderii locuintei proprietate personala , identic cu nr. cadastral 31854 din CF 31854.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 12 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala in momemntul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

31.10.2012

Nr.137