ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  documentaţiei tehnico-economice  si cofinantarea pentru Proiectul  ,, Modernizare şi extindere clădire Centru de primire, îngrijire şi asistare a persoanelor vârstnice Vatra Dornei » 

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, intrunit in sedinta de indata in data de 16 noiembrie 2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile at.133 al Legii nr.292/2011 a asistentei sociale, HG nr.973/2011 pentru aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru finanțarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale precum si ORDINUL  Nr. 2765 din  5 noiembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării,  precum şi art.  44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.d şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă documentatia tehnica a proiectului “ Modernizare şi extindere clădire Centru de primire, îngrijire şi asistare a persoanelor vârstnice Vatra Dornei »”, conform anexei la hotărâre. 

Art.2 Se aproba cofinantarea proiectului cu minim 10% din valoarea proiectului si suportarea cheltuielilor neeligibile, precum si punerea in functiune a noului obiectiv.

Art.3 Se aproba asigurarea cheltuielilor de functionare ulterioara si de pastrare a destinatiei initiale sau destinatie sociala a obiectivului pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de investitii finantate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art.4. Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE şi serviciul  contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       UNGUREANU COSTEL

      

                 Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

16.11.2012

Nr.139