ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                HOTĂRĀRE

privind acordarea burselor de ajutor social,a burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din īnvăţămāntul preuniversitar

 īn anul 2012

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinara  īn data de 15 martie 2012

 

          Avānd īn vedere prevederile art.Ordinului MECTS nr.5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.;

          Īn conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin (2) lit. a) si d), alin. (6) lit. a), punctul 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

          Īn temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba acordarea burselor de ajutor social,a burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din īnvăţămāntul preuniversitar  īn anul 2012 in cuantumul si limitele bugetului  anului 2011.

Art. 2 Primarul municipiului prin Directia Buget contabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

 

 

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.14