ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare pod Str.22 Decembrie”

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare pod Str.22 Decembrie”conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art.2 Primarul municipiului, prin  Serviciul de urbanism si Directia buget contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.142