ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii , fără licitaţie publică a suprafeţei de 353 mp teren situat în strada Podu Verde, aferent constructiei proprietatea lui Catargiu Corneliu

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se insuseste raportul de evaluare asupra terenului situate in Str.Podu Verde, intocmit de catre evaluator autorizat Ing.Bargaoanu Gabriel.

Art.2 Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 353  mp teren situat în Str.Podu Verde,  catre Catargiu Corneliu, aferent constructiei proprietate personala a acestuia, identic cu nr cadastral 33781 din CF 33781 – 82 de mp si Pt 1F din CF 34252 in suprafata de 271 mp.

Art. 3  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 12, 5 euro/mp, conform raportului de evaluare intocmit de catre evaluator ing. Bargaoanu Gabriel., cu achitarea unui avanas de 20% in momentul incheierii contractului, iar restul sumei in 24 de rate lunare egale consecutive.

Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.143