ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei  ca reprezentant al municipiului Vatra Dornei  în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava 

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.(3) lit.,,c”, art.37 precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se desemneaza  domnul consilier local Mateiciuc Ilie, ca reprezentant al Municipiului Vatra Dornei,  in Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ”ACET” S.A. Suceava pe durata exercitarii  mandatului.

Art. 2 Persoana  desemnata  la art.1 , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.145