ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                           VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 

privind împuternicirea SC ACET  SA să efectueze procedurile în vederea selectării candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al SC ACET  SA

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum şi adresa  nr. 29.991/13.11.2012 din partea SC Acet SA –Suceava;

            În temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  

            În baza dispoziţiilor art. 36 alin.2, lit. „a”, alin.3 lit. „c”, art. 45 alin. 2, art. 47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1  Se împuterniceşte SC ACET SA să efectueze procedurile necesare în vederea selectării candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al SC ACET SA Suceava .

            Art. 2 SC ACET SA Suceava şi Primarul municipiului Vatra Dornei,  prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.146