ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Unităţii Municipale pentru Monitorizarea  Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din HG nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “a” şi alin. (3) lit.”b”, precum şi art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă constituirea Unităţii Municipale pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, în structura prezentată în anexa la prezenta hotârâre.

            Art. 2 Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice va îndeplini atribuţiile prevăzute la art.6 alin.(5) din HG. nr.246/2006.

            Art. 3 Cu data prezentei se abroga HCL nr.118/2006.

Art.4 Primarul municipiului, prin unitatea arătată la art.1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.147